Wymagania

Do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym, w stosunku do którego ADR wymaga ukończenia przez jego kierowcę kursu ADR, jest uprawniona osoba, która posiada ważne zaświadczenie ADR.

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:

ukończyła 21 lat, z wyjątkiem kierowców pojazdów należących do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;

ukończyła odpowiedni kurs ADR:
a) początkowy, jeżeli ubiega się o wydanie zaświadczenia ADR po raz pierwszy,
b) doskonalący, jeżeli ubiega się o przedłużenie zaświadczenia ADR;

złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.

Zakres egzaminu obejmuje sprawdzenie wiedzy ze znajomości przepisów krajowych oraz umów międzynarodowych dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Egzaminy przeprowadzane są w ośrodku szkolenia przez dwuosobową komisję egzaminacyjną, powołaną przez marszałka województwa bezpośrednio po zakończeniu kursu.