Egzamin

Egzamin przeprowadzany jest się w formie testu pisemnego – pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami A, B, C – tylko jedna z nich jest prawidłowa

30 pytań  czas trwania 60 minut w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas;

18 pytań czas trwania 40 minut w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;

15 pytań  czas trwania 30 minut w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;

15 pytań  czas trwania 30 minut w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu tj. dla kursu podstawowego 20 prawidłowych, dla kursu cysterny 12 prawidłowych, dla szkolenia klasa 1 wybuchowe 10 prawidłowych odpowiedzi, klasa 7 promieniotwórcze 10 prawidłowych odpowiedzi.

Zaświadczenie ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania kierowcy przez Urząd Marszałkowski, lub jest do odbioru osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

Zaświadczenie ADR jest wydawane na okres 5 lat, licząc od dnia zdania egzaminu.

Kierowca, który zamierza poszerzyć zakres posiadanych uprawnień, może przystąpić do części specjalistycznej egzaminu, po ukończeniu kursu specjalistycznego odpowiadającego zakresowi egzaminu.

W okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, w celu przedłużenia ważności zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin. Po spełnieniu tych wymagań marszałek województwa przedłuża ważność zaświadczenia ADR na okres kolejnych 5 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR.